קיבוץ מענית (רגיל)

עדכון מספר נפשות עבור רשות המים

דף הבית > מים במענית >  עדכון מספר נפשות עבור רשות המים
 
 
 עדכון פרטי צרכן מים

  בהתאם לחוק המים, אנו נדרשים לדווח לרשות המים על מצב האוכלוסייה במענית בכדי לקבל הקצאות מים עבור השימוש הביתי לשנת 2023. דיווח זה ישמש אותנו  לחיוב עפ"י אמות המידה שכתובים בכללי 

העברת הנתונים מחויבת לפי החוק ואי מילוי יביא להקטנת הקצאות המים עבור מענית וכן עבור הדייר המתגורר . ולהגדלה של תשלומי החובה בגין חריגה בשימוש במים.

את הדיווח על מספר הנפשות יש להעביר אלינו , בהתאם לטופס הדיווח, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, כמפורט להלן:

1. הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס (לחץ כאן למעבר לטופס).
2. תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
3. בנוגע לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
4. בנוגע לילדים שמלאו להם 18 שנים ומעלה- יש לצרף תצלום תעודת הזהות של הילד.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:
- מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות בנכס או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).
- אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, לפיו לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על שתיים.

יש להעביר את הנתונים לפי הטופס המצורף - להורדת הטופס לחץ כאן   /uploads/topesehter.pdf .

שימו לב יש לצרף צילום של ספח ובו שמות הדיירים בתעודות זהות.


אנא לרשום בכתב יד ברור בטופס .

אבקש להעביר את הטפסים לתא שלי במשרדים או למחלקת השכרת דירות .

תודה,
אבי ביבס