קיבוץ מענית (רגיל)

תסתכלו על הרפת שביבי עומד לחסל

דף הבית > רפת מענית >  תסתכלו על הרפת שביבי עומד לחסל
 
 
משק החלב נמצא בסערה - השבוע החליט ראש הממשלה לחסל את ענף הרפת ולמסור אותו לחקלאים באירופה.
במאבק על הורדת מחירי הקוטג' נמצאנו מנגד החלטת הממשלה ללא כל הצדקה. התמיכה בהורדת המחירים לצרכן שלה אנו שותפים מצא אותנו כמשלמים העיקרים של העלאת המחיר של רשתות השיווק והמחלבות.
בשנה האחרונה, כנסת ישראל החליטה על חוק החלב, שבא לטפל במכלול נושאים שישמרו על משק החלב, יצרני החלב, הרפתנים ובאה החלטת ממשלה והפכה את כד החלב ושמה לה "לשפוך" את ענף החלב ולחסלו ולהעביר את השליטה מהחקלאים למספר של טייקונים שימשיכו לעשות בשלהם.
 
במשך השבוע פירסמו מקורות שונים של העוסקים בענף דוח יומי, שהופץ לתיבות הדואר האלקטרוני, על מצב המאבק מול הממשלה כאן בהמשך קובץ של ניתוחים ומאמרים שפורסמו ע"י ההתאחדות מגדלי הבקר.

מכאן נשלח ונחזק את יעקב בכר, יו"ר איגוד מגדלי הבקר בישראל, חברנו, שמוביל את המאבק ולא חוסך מאמץ בכדי להסביר לכל עם ישראל את הדברים. יישר כוח ובהצלחה בדרך הקשה שלפניך.
 
 
מכתבו של שייקה דרורי - מנכ"ל מועצת החלב:
שלום

ראש הממשלה אימץ את המלצות משרד התמ"ת והאוצר בניגוד לעמדת משרד החקלאות בנושאים הבאים -

1 - אימוץ מסכנות ועדת קדמי. = אין תכנון בענף.הסבר מצורף בהמשך.
2 - מחיר המטרה - ירד מיד ב-5 א"ג ועל פי "ועדת קדמי" ימשיך לרדת בשנים 2013 ו-2015. עד לחישוב מחיר המטרה על בסיס 70% הרפתות היעילות ביותר.
3 - פתיחת השווק ליבוא גבינות קשות - מכסת היבוא תעלה ב-1500 טון בכל שנה מ-3000 טון השנה עד 9000 טון בשנת 2015. משנת 2016 לא תהיה מכסה אלא רק מכס של 20% .= לפחות 100 מליון ליטר.
4 - יבוא אבקת חלב - בשנת 2015 תהיה מכסת היבוא 4000 טון = 45 מליון ליטר.

אנו במועצת החלב נלמד את ההשלכות של ההחלטה על כל מקטעי הענף ונפרסם את המסכנות אליהן נגיע.

שייקה דרורי
מנכ"ל
  
 
                                                       מסקנות ועדת קדמי - מוטעות והרסניות
1. מסקנות ועדת קדמי עומדות בסתירה מוחלטת להוראות חוק התכנון ואמנם נאמר בתחתית המסמך כי יישומן טעון חקיקה. כך, בין היתר, יהיה צורך בתיקון, שינוי או ביטול של ההוראות בדבר היקף הייצור הכולל (סעיף 4 לחוק), ההוראות בדבר קביעת מכסות חלב (סעיף 7 לחוק), ההוראות בדבר ייצור ושיווק חלב ומוצריו (סעיף 8 לחוק), ההוראות בדבר הסדרת הייצור והשיווק (סעיף 12 לחוק), ההוראות בדבר איסור מכירה ורכישה שלא במחיר שנקבע (סעיף 14 לחוק), ההוראות בדבר ההיטלים (סעיף 28 לחוק), ההוראות בדבר הקרנות (סעיף 29 לחוק), הוראות המעבר לענין קביעת מחירים וצו ראשון לקביעת מחירים מזעריים (סעיף 44 לחוק).
2. אולם, לפי האמת, אין צורך לערוך בחינה דקדקנית של השינויים שיתחייבו בחוק התכנון כיוון שברור לחלוטין כי אין מדובר בשינוי החוק אלא למעשה בביטולו. ההמלצות עומדות בסתירה לרציונל של החוק. הן מבקשות להנהיג תחרות בין היצרנים לצד התכנון. דבר זה הוא מן הנמנע. לא ניתן לקיים בכפיפה אחת דבר והיפוכו. אם חלילה תיושמנה ההמלצות תאיין התוצאה את האפשרות לתכנן את הענף ולהסדירו. נבהיר דברים אלה להלן:
א. לפי ההמלצות, היקף היצור הכולל, כאמור בסעיף 4 לחוק התכנון, יקובע למשך 5 שנים. כל כמות מעבר להיקף זה תהיה נתונה לתחרות חופשית בין היצרנים. כמות זו אינה מוגבלת. אילו היתה מוגבלת משמעות הדבר היתה קביעת מכסת ייצור נוספת. אכן, לפי ההמלצות כמות זו לא תהיה מוגבלת, אלא שהועדה אומדת את היקפה ב – 65 מיליון ליטר לשנה (40 מיליון ליטר בגין אי-ביצוע ו – 25 מיליון ליטר בגין גידול טבעי). זו אומדנה מופרכת לחלוטין. היא מתעלמת מהדינאמיקה שתתפתח כתוצאה מהנהגת התחרות, אשר תוביל בהכרח להגדלה מואצת של חלק הייצור התחרותי על חשבון חלק הייצור המתוכנן, עד שבתוך זמן קצר הוא יבלע אותו כליל.
כדי להסביר תהליך זה יש לעמוד תחילה על דרך חישובו של מחיר המטרה. מחיר זה מבוסס על חישוב התשומות הממוצע בייצור החלב לפי סקר אובייקטיבי שנעשה בקרב היצרנים. קיימות רפתות גדולות, בעיקר בסקטור השיתופי (הקיבוצים) ורפתות קטנות בעיקר בסקטור המשפחתי (המושבים). הרפת במגזר השיתופי גדולה, בממוצע, פי חמישה מהרפת במגזר המשפחתי. על כן, התשומות לליטר, בממוצע, של רפת במגזר השיתופי, נמוכות מהתשומות הללו במגזר המשפחתי. מחיר המטרה ממצע את התשומות בכלל הענף. לפיכך, הרווח הנותר ממחיר המטרה ליצרן בעל רפת גדולה, גדול מהרווח הנותר ליצרן בעל רפת קטנה. משמעות הדבר היא כי בעת תחרות, יוכלו היצרנים הגדולים למכור את תוצרתם במחיר נמוך ממחיר המטרה, מחיר שבו לא יעמדו היצרנים הקטנים. מובן כי הקונים יעדיפו לרכוש תוצרת זו וכך, ובהעדר כל הגבלה, תתרחב כמות זו בתוך זמן קצר למימדים עצומים. באופן זה, יווצרו עודפים גדלים והולכים אצל היצרנים הקטנים עד להתמוטטותם הסופית.
ב. תחרות פרועה זו עוד תתעצם בשל כמויות מוצרי החלב וחומרי הגלם שיוזרמו ארצה כתוצאה מהפחתת המכסים עליה המליצה הועדה. יצרני חו"ל שברוב ארצותיהם קיימת מערכת מתוכננת ומסובסדת, יקבלו עדיפות על פני יצרני ישראל. לפי ההמלצות, יופחת המכס לגבי גבינות קשות ואבקת חלב בכמות השווה לכמות החלב שתופנה לתחרות (כאמור בסעיף 1 להמלצות), יופחת המכס על מכסת ה – W.T.O. (כאמור בסעיף 7(א) להמלצות) ויופחת המכס לגבי כמויות בלתי ידועות בהתאם להחלטות צוות המסים בועדת המזון הרחבה (כאמור בסעיף 7(ב) להמלצות). לפי השמועה, משרד האוצר דורש לייבא ארצה כמויות עצומות של מוצרי חלב וחומרי גלם חלביים.
ג. הסדרת הענף כולו מבוססת על המגבלות המוטלות על היצרנים. היצרן אינו יכול לייצר אלא את הכמות המוכתבת לו במסגרת מכסתו. בתנאים אלה, יכולים היצרנים להתפרנס מעיסוקם רק בתנאי שיובטח להם מצד אחד, מחיר נאות לתוצרתם ומצד שני, שיובטח כי כל התוצרת שיצרו במסגרת המכסה, תרכש. חוק התכנון מבטיח את המחיר הנאות - הוא מחיר המטרה – אך אין הוא מחייב את הקונים לרכוש את המכסה המיוצרת, כולה או חלקה. ענין חיוני זה מובטח באמצעות הוראת החוק הקובעת כי היקף היצור הכולל יהיה שווה להיקף מלוא הצריכה של החלב ומוצריו, והמתחייב ממנה כי יבוא יעשה רק בהתאם להסכמים בינלאומיים או בעת מחסור.
מובן איפוא, כי החדרת מוצרי חלב וחומרי גלם מיובאים בכמויות גדולות מעבר למתחייב מן ההסכמים הבינלאומיים, תנפץ כליל את האפשרות להסדרת הייצור והשיווק.
ד. תכנון אפשרי רק ביחס לכמויות מוגדרות ידועות מראש. כך המצב עת נקבע היקף היצור הכולל השנתי בהתאם למלוא הצריכה החזויה, עת נקבע כי לא ניתן לייצר מעבר לכמות זו ועת נקבע כי אין כל מקור אחר לסיפוק הצריכה זולת יבוא כמויות מוגדרות לפי הסכמים בינלאומיים. זה המצב בהתאם לחוק התכנון. אולם, אם יותר ייצור תחרותי מעבר למכסה ואם יתאפשר יבוא מעבר למתחייב מן ההסכמים הבינלאומיים - שוב לא יהיו כמויות מוגדרות וידועות מראש ועל כן לא יתאפשר תכנון כלשהו.
ה. ביטול כל הבחנה במתן מכסות או ברשות לרכישתן ובכלל זאת ביטול ההבחנה בקשר לרפת שיתופית או משפחתית, כאמור בהמלצות, יגרום לרכישת מכסות של יצרנים קטנים ע"י יצרנים גדולים. אם כך יקרה, יפגע המגזר המושבי ותפגע פריסת ההתיישבות ופיתוח הכפר בניגוד להוראות חוק התכנון ובניגוד למדיניות הממשלה והחלטותיה, כאמור לעיל.
ו. הפניית שליש מתקציב המועצה, לשם מימון סובסידיות לרפתות קטנות, כאמור בהמלצות, יפגע קשות ביכולתה של המועצה למלא את התפקידים המוטלים עליה בתכנון ובהסדרת הייצור והשיווק.
3. ברור איפוא, כי יישום המלצות אלה, כולן או חלקן, יחבל ללא תקנה בתכנון הענף והסדרתו.
כבר אמרנו לעיל כי תכנון הענף הוא נשמת אפו של חוק התכנון. בהעדר תכנון לא ניתן יהיה להגשים את מטרת החוק. שוב לא יהיה בישראל חוק המבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות ולציבור.
ועדת קדמי לא המליצה על ביטול מטרת החוק אך, כפי שהבהרנו לעיל, זו תהיה התוצאה אם תיושמנה המלצותיה.
4. חוסר הסבירות הקיצוני של המלצות אלה, כמו גם העדר כל מידתיות בהן, אך מתעצמים בשים לב לעובדה כי ההמלצות מכוונות למקטע היצרני, הגם שהמחיר המפוקח שהוא מקבל הוא, בהתאם לקביעת החוק, מחיר נאות, שעה שביחס לרשתות השיווק, שבהתאם לנתוני הועדה הן הן הגורם העיקרי להתייקרות, אין המלצות לנקוט בצעדים המהירים והאפקטיביים בדמות פיקוח על המחירים, שיבטיח כי המקטע השיווקי יסתפק במחיר נאות.
כבר אמרנו לעיל, כי המערכת הנורמטיבית המסדירה את ענף החלב היא מערכת של כלים שלובים, וכי את הצווים מכח חוק הפיקוח ואת הצווים מכח פקודת היבוא יש להוציא בהתאם למטרת חוק התכנון ולצרכי התכנון. בהתאם לזאת, הפחתת מכסים לשם יבוא היא כלי שנועד רק למקרה של מחסור ביצור המקומי ואילו הטלת פיקוח על המחירים היא הכלי שנועד לריסון המחיר לצרכן, מקום בו המקטע השיווקי אינו מסתפק במחיר נאות. המלצות הועדה הופכות את היוצרות. הן מציעות להשתמש בכלי היבוא כדי לממש את המטרות שלשמן נועד כלי הפיקוח.
 

 
פרסום של התאחדות מגדלי הבקר:
 
הרפתנים הפגינו בכל הארץ נגד ראש הממשלה
וכוונתו לחסל את ענף הרפת הישראלי

הנהלת התאחדות מגדלי הבקר לחלב שהגישה היום בג"צ נגד ועדת קדמי: נתניהו מפחד להתעמת עם בעלי ההון ולעשות סדר אמיתי בענף המזון בבעלות בעלי ההון וכנראה יש לו סיבה! צעדי רה"מ אינם לטובת הצרכנים

שלטי הרפתנים: "ביבי, אנחנו הקרטל? אותנו אתה רוצה לשבור? חקלאים, עובדי אדמה? תהיה אמיץ ותתעמת עם הטייקונים!"

היום (יום ד') החל משעה 16:00, הציפו כאלף רפתנים, חקלאים, בני נוער ותושבי הפריפריה שבעה צמתים ברחבי הארץ, הניפו שלטים, חסמו כבישים עם כלים חקלאיים ופרות ומחו נגד ראש הממשלה, בעקבות ישיבה שאמור נתניהו לקיים בשעה זו פגישות עם שר האוצר, שר התמ"ת ושרת החקלאות, במטרה לאמץ את המלצות ועדת קדמי, אשר יובילו לחיסול ענף הרפת הישראלי.
רפתנים בהפגנות: "ראש הממשלה פחדן! הוא מעדיף לפגוע בחוליה החלשה בשרשרת, בנו הרפתנים במקום לעשות את הדבר הנכון והיעיל עבור הצרכנים. במסקנות ועדת קדמי רשום שחור על גבי לבן כי האשמים ביוקר מוצרי החלב הם המחלבות ורשתות השיווק, אז כיצד ייתכן שהומלץ לפגוע בפרנסת הרפתנים?"
בצומת צמח, צומת מגידו, צומת יגור בצפון וצומת טללים בדרום הפגינו כ-350 רפתנים, חסמו כבישים ויצרו עומסי תנועה, הניפו שלטים ושפכו חלב. בצומת מגידו העמידו פרות מפלסטיק.
בצומת כפר הרוא"ה, הפגינו כ-70 חקלאים מרחבי עמק חפר, שפכו חלב ונסעו בטרקטורים באיטיות מצומת כפר הרוא"ה לאזור התעשייה עמק חפר וחזרה דבר שיצר עומסי תנועה כבדים במקום. בצומת מסמיה בדרום הפגינו כ-250 חקלאים, אשר שפכו מיכל חלב גדול על הכביש, חסמו את הכבישים ויצרו עומס תנועה כבד בצומת מסמיה.
בצומת גילת הפגינו כ-300 חקלאים, חסמו את הכבישים, שפכו חלב רב והביאו פרות. שלושה מפגינים נעצרו על ידי משטרת אופקים לאחר שחסמו כבישים עם פרות והפריעו לתנועה.
התאחדות מגדלי הבקר לחלב, שהגישה היום בג"צ כנגד המלצות ועדת קדמי ומבהירה כי מחיר החלב הגולמי (המחיר שאותו מקבל הרפתן) הוא המחיר היחיד שמפוקח על ידי הממשלה, כבר הוכח שאין לו כל קשר להתייקרות מחיר מוצרי החלב. מהרגע בו יוצא החלב מפתח הרפת ועד הגיעו לצרכן הוא מתייקר במעל חמישים אחוזים - בדרך מהמחלבות הגדולות לרשתות השיווק ולצרכן, מדוע לא נוקטת הממשלה צעדים נגד אלו המייקרים את מחיר החלב?

עוד אומרים הרפתנים, כי שר התמ"ת שמחון, בגד בהם לאחר שהוא זה שהוביל את חוק החלב המגן על ענף החלב מיבוא ומהפחתה במחיר החלב הגולמי לרפתנים, "שמחון יוצא כנגד החוק שהוא עצמו העביר לפני 3 חודשים בלבד בכנסת, מסיבות זרות. אם היו יוצאים כנגד חוק הגליל המגן על ענף הלול הוא היה נרעש כי הוא מקורב לענף זה אבל על ענף החלב קל לו לצאת לחתוך. הכנסת הציעה בועדת הכלכלה מחקר המראה כי מי שאחראי על עליית מחירי מוצרי החלב הם המחלבות הגדולות ורשתות השיווק אבל ראש הממשלה בוחר להתעלם מהמחקרים שמייצרים מוסדותיו שלו, ולבחור בדרך הקלה ולזורת חול בעיני הצרכנים" אמרו הרפתנים בהפגנה.

עוד אומרים הרפתנים: "במידה ויהיה יבוא לא יהיה חלב בקיץ ונהיה שבויים בידי גורמים עוינים שיכולים להטיל סנצקיות כלכליות על המדינה בכל עת והכי חשוב- מחיר מוצרי החלב לא ירד!"

לפרטים נוספים - יעל שביט/ ליהיא ענבר - דוברות התאחדות מגדלי הבקר - 04-6930530
יוסי מלול- התאחדות מגדלי בקר לחלב - 052-2412589
ארנון אושרי - רפתן מכפר ויתקין - 052-4261195, שמיל- רפתן עוטף עזה - 054-7915081

 

לחץ  לניתוח השלכות צמצום הגנה על ייצור המקומי בענף החלב - לירון תמיר כלכלן מועצת החלב 
לחץ  להכנות לבגצ של התאחדות מגדלי הבקר.